Reguleringsplan for Etnesjøen sentrum del 1 - mindre endring

PLANVEDTAK
Det vart i sak 091/12, 7.3.2012, endeleg godkjend mindre endring av reguleringsplan for Etnesjøen sentrum del 1, etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova:

Her er lenker til:

- Plankar
- Planomtale
- Føresegner
- Vedtak (Møtebok)
- Merknadshandsaming

Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30.
Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klagar skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.  Klage må sendast inn innan 23.5.2012.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftleg til Etne kommune.
 

Tips ein ven  Skriv ut