Reguleringsplan for Helleberget Øvernes

PLANVEDTAK
Kommunestyret har i sak 4/13 i møte den 26.2.2013 endeleg godkjend detaljregulering for Helleberget Øvernes, del av gnr. 54, bnr. 1, etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på 104 da, og er regulert til masseuttak, vegestasjonsskjerm sikringssone for tunnel mm.

Her er lenker til:
Plankart dagsett 4.9.2012.
Føresegnene til planen revisjon dagsett 4.9.2012.
- Vedtak (Møtebok) dagsett 26.2.2013.

Detaljreguleringa er òg å finna på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i medhald av §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jf. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 2.4.2013.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

 

Tips ein ven  Skriv ut