Reguleringsplan for Mørkelikrysset

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Natur (Det faste utval for plansaker), har i sak 143/10 i møte 16.12.2010 vedtatt at eit nytt framlegg til reguleringsplan for Mørkelikrysset skal leggast ut til offentlig ettersyn etter § 27-1 i Plan- og Bygningslova.

Komité Natur (Det faste utval for plansaker), har i sak 143/10 i møte 16.12.2010 vedtatt at eit nytt framlegg til reguleringsplan for Mørkelikrysset skal leggast ut til offentlig ettersyn etter § 27-1 i Plan- og Bygningslova.
 

Planområdet er på ca 15,5 daa, og vert foreslått regulert til offentleg køyreveg og spesialområde som omfattar privat veg og frisiktsonar.
 

Her er lenker til:
- Føresenger til planen.
Planomtale
- Plankart
Vedtak (Møtebok).
 

Framlegg til reguleringsplan er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.
 

Merknader må sendast inn innan 08.02.2011 (minst 6 veker etter at annonsa står i avisa)

Utvikling
 

Tips ein ven  Skriv ut