Reguleringsplan for Mørkelikrysset

PLANVEDTAK
Kommunestyret har i sak 019/12 i møte 20.03.2012 endeleg godkjend reguleringsplan for Mørkelikrysset etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova:

Her er lenker til:

Plankart.
- Føresegnene til planen.
- Vedtak (Møtebok).
- Planomtale

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klagar skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no. Klage må sendast inn innan 14.5.2012.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.
 

Tips ein ven  Skriv ut