Øvre Fitja

Reguleringsplan for Øvre Fitja

Planvedtak

 

Kommunestyret har i sak 096/12 i møte 18.12.2012 endeleg godkjend reguleringsplan for Øvre Fitja etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova:

Planområdet er på 175 da, og er regulert til bustadfelt.

Her er lenker til:

- Plankart
- Føresegnene til planen revisjon dagsett 16.11.2012
- Vedtak (Møtebok) dagsett 18.12.2012
- ROS dagsett 4.1.2013
- Planomtale 6.12.2012

Reguleringsplanen er også å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i etter §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jf. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 14.2.2013.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut