Reguleringsplan for Prestalio

PLANVEDTAK

Kommunestyret har i sak 30/13 i møte den 30.04.2013 endeleg godkjend detaljregulering for Prestalio, gbn. 131/169 mfl., etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova. Komité Forvalting vedtok, etter fullmakt frå kommunestyret, endring av føresegner den 16.5.2013 i sak 64/13. Planområdet er på ca. 76 daa, og er i hovudsak regulert til bustadfelt, LNF og landbruk.

Her er lenker til:

Reguleringsplanen er også å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i medhald av §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jf. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 17.06.2013.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut