Reguleringsplan for Tysse Kai - Eikemolandet

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning har i sak 6/11i møte 17.11.2011vedtatt at reguleringsplan for Tysse Kai – Eikemolandet skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 12-10 og 12-11 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca 9 daa, og vert foreslått regulert til ferdselsområde i sjø, hamneområde, småbåthamn, veg og parkeringsplass, naturområde, naustområde, kai og anna vegareal.

Her er lenker til:
Plankart.
Føresegnene til planen.
Vedtak (Møtebok).

Framlegg til reguleringsplan er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.
Merknader må sendast inn innan 17.01.2012 (6 veker etter at annonsa står i avisa)
 

Tips ein ven  Skriv ut