Veavik

Reguleringsplan for Veavik, del av gnr. 139 bnr. 2 og 5.

PLANVEDTAK
Etne kommunestyre har i sak 049/14 i møte 23.09.2014 endeleg godkjent reguleringsplan for Veavik på Skoga, etter § 12-12 i plan- og bygningslova. 

Planområdet er 10,3 daa stort og regulert til bustad, fritidsbustadar/naust, båthamn, veganlegg mm.

Her er lenker til:

Reguleringsplanen er å finne på Etne tinghus og biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen.

Vedtaket kan påklagast i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jf. forvaltningslova kap. VI.               Ev. klager skal leverast skriftleg til Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no . Klage må sendast innan 27.10.2014.

Ev. krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Krav må sendast skriftleg til Etne kommune.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut