Du er her: Heim Tenester A-Å

Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

Oppdatert: 16.10.2019 12:55
Generelt
Omtale

Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

Kriterium/vilkår
Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-1 og i kart- og planforskrifta § 9 og § 10.
 
Kommunen har høve til å fastsetje fleire krav.
Regelverk

Lover
Plan- og bygningsloven

Forskrifter
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl
Forskrift om konsekvensutredninger
Kart- og planforskriften

Rettleiing
Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
Lovkommentar til plandelen i plan- og bygningslov
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta
Ditt forslag til plan blir kalla planinitiativ. Planinitiativet skal innehalde følgjande:
 
 • formålet med planen 
 • planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
 • planlagd busetnad, anlegg og andre tiltak 
 • utbyggingsvolum og byggjehøgder 
 • funksjonell og miljømessig kvalitet 
 • Tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgivnader 
 • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og pågåande planarbeid 
 • vesentlege interesser som blir rørte av planinitiativet 
 • korleis samfunnstryggleik skal løysast, blant anna gjennom å førebyggje risiko og sårbarheit 
 • noko som rørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
 • prosesser for samarbeid og medverknad frå rørte fagstyresmakter, grunneigarar, festare, naboar og andre rørte 
 • vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli varetekne. 
Samtidig skal du sende ein førespurnad om oppstartsmøte. Dette blir sendt til kommunen.
 
Alle tema som er nødvendig for å behandle søknaden skal takast opp i oppstartsmøtet.
 
Kommunen forpliktar seg til å skrive referat av møtet. Det er fleire krav til kva referatet skal innehalde (sjå § 3 i forskrifta).
Sakshandsamingstid
Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
 
Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.
Klagemulighet

Skulle det vere usemjer mellom deg som forslagsstillar og kommunen, kan du krevje ei behandling av saka i kommunestyret.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Roar Bævre (Rådgjevar)
Telefon: 53758236
Mobil:
Telefaks:
Epost: roar.baevre@etne.kommune.no
Erik Kvalheim (Rådgjevar)
Telefon: 53758221
Mobil: 98605972
Telefaks:
Epost: erik.kvalheim@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-16 12:55