Returordning for avfall frå landbruket i Etne

Etter lov om forureining skal avfall takast hand om slik at det blir minst mogeleg til skade og ulempe. Her finn du ei oversikt over kven det er i Etne som tar i mot landbruksplast og anna returavfall:

Avfallsplan
Det er viktig at plasten blir sortert og er fri for forureining når den blir levert til mottaket.

Slik sorterer du landbruksplast.
Plasten blir levert vidare til Grønt punkt.
Her er eit døme på korleis det kan gå om ikkje plasten blir tatt hand om på skikkelig måte:
Plast april  2012

Tips ein ven  Skriv ut