SMISO

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Smiso-Hordaland gir hjelp til personar utsett for seksuelle overgrep og til pårørande.

Smiso er ein del av Etne kommune sitt tilbod til denne gruppa.

Forsking viser at kvar 7. jente og kvar 14. gut har vore utsett for alvorlege seksuelle krenkingar før fylte 18 år (Nova 2007). Undersøkingar viser også at halvparten av alle vaksne med psykiske lidingar har vore utsette for seksuelle overgrep eller vald som barn.

For meir rettleiing og hjelp, gå vidare til Smiso sine nettsider: http://www.smiso-hordaland.no/

 

Forsking viser at kvar 7. jente og kvar 14. gut har vore uts
ett for alvorlege seksuelle
krenkingar før fylte 18 år
(Nova 2007). Undersøkingar viser også at halvparten av alle
vaksne med psykiske lidingar har vore utsette for seksuelle overgrep eller vald som barn.
Smiso driv aktivt med førebyggjande arbeid, eit av prosjekta våre er undervisning til
6.klassingar i fylket vårt. Undervisninga er eit helsefremmande og førebyggjande tiltak retta
mot barn, der vi tek opp vanskelege tema som incest og seksuelle overgrep, v
ald i heimen,
rus i heimen, skilsmisse og psykisk sjuke føresette. Undervisninga er gratis for skulane.
Helsesøster og lærarar er med på undervisninga, og tilbakemeldingane er udelt positive.
Mange barn tek kontakt etter undervisninga for å fortelje om von
de og vanskelege
opplevingar og forhold dei lev i eller har hatt. Målet er at vi i løpet av
skuleåret
201
5
/2016
skal ha vore innom alle bidragskommunar med undervisningsprosjektet.
Tips ein ven  Skriv ut