SFO

Skulefritidsordning

SFO er eit tilbod til alle barn på 1.-4. årssteg og for barn med særskilte behov på 1.-7. årssteg. Barn som allereie har plass, treng ikkje søkja på nytt.

14.04.10 - 03.05.10

Hovudaktiviteten er i første rekkje leik ute og inne, lesing, spel, samtalar og spontane aktivitetar.

Ein kan søkja heile året, men kvart år vil det vera ein frist 1. mai med omsyn til eit hovudopptak ved skulestart i august. Barn som har fått plass, har plassen til dei går ut av 4. klasse dersom den ikkje vert sagt opp.

SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. Born som allereie har plass, treng ikkje søkja på nytt.
SFO ved Enge og Skånevik skular er opne frå 1. august til 30. juni.
Søknadsfristen for hovudopptak er sett til 1. mai.
Evt. nærare opplysningar får du på skulane eller på Tinghuset.

Opptak skuleåret 2019-2020
Ein søkjer om plass ved å logga seg på: https://skole.visma.com/etne/ via ID-porten.
Evt. endringar eller oppseiing gjer ein også på same nettsida.

Opningstida i SFO er slik (Tidene er tilpassa småskulen si undervisningstid):

Enge skule: Måndag, tysdag, torsdag og fredag: 07.00 – 08.45 og 14.30 – 16.30
Onsdag: 07.00 – 16.30

Skånevik skule: Måndag, tysdag, torsdag og fredag: 07.30 – 08.20 og 13.50 – 16.15
Onsdag: 07.30 – 16.15

Tips ein ven  Skriv ut