Du er her: Heim Skjema A-Å

Velkommen til Etne Kommune sin skjema portal

Her finn ein dei av våre søknadsskjema som er gjort tilgjengelige på Internet. Nokre er utfyllbare PDF skjema som ein må skrive ut og signere for hånd mens andre er tilgjengelig med signering via MinID

 

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Du finn ho her.


A
Avlasting ved tyngjande omsorgsoppgåver
Avslag på søknad - klage (KF-149)
Avstandserklæring

B
Barnehage - 2018-2019 (Oppstart før 01.08.2019)
Barnehage - 2019-2020 (Oppstart etter 01.08.2019)
Barnehage - Individuell tilrettelegging
Byggesøknad
Bygging av landbruksveg (PDF)

D
Driftstilskot til lag og organisasjonar (KF-359)

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom (PDF)
Erklæring tiltakshavar brannsikrar (PDF)
Erklæring underteikna brannsikrar 2 m (PDF)
Erklæring underteikna brannsikrar 8 m (PDF)

F
Frådeling skjema
Fyrverkeri - handel og lagring
Følgjebevis for funksjonshemma
Førespurnad om tekniske tenester

G
Godkjenning av royrleggjar (PDF)

H
Høyringsuttale

K
Kommunale lokale og anlegg - leige

M
Matombringing
Musikk-/kulturskule - Opptak og utmelding

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)
Oppmoding om ferdigattest eller mellombels bruksløyve (KF-416)

P
Parkeringsbevis for rørslehemma
Personleg godkjenning for utførelse av eget arbeid etter GOF (PDF

R
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Røyrleggjarmelding (PDF)

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - enkeltståande høve / ambulerande
Støttekontaktar - søknad om å bli støttekontakt
Søknad for drift i vanskelig terreng (Excell)
Søknad om avkøyrsle og dispensasjon frå byggjegrensa (PDF)
Søknad om helse- og omsorgstenester (PDF)

T
Tilskot til leikeplassar (PDF)
Tinging - matombringing (KF-227)
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm

V
Vaksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Vaksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)
Vassmålaravlesing (KF-224)

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut