Du er her: Heim Tenester A-Å

Skulefritidsordning (SFO)

Oppdatert: 22.01.2019 11:30
Generelt
Omtale

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen.

Kriterium/vilkår

Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande

Skulefritidsordning i Etne kommune (1.-4. klasse)


Regelverk

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga.

Sjå også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3.Lover
Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter
Forskrift til opplæringslova

Rettleiing
Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta
Når du søkjer om redusert betaling må du informere om:
  •  din sivilstand
  •  dersom du ikkje har felles barn med ektefellen din/sambuar/partner må du informere om det
  •  ditt eller hushaldet sin samla brutto inntekt
  •  dersom du ikkje bur saman med barnet sin andre forelder, må du informere om det. Det er inntekta til den forelderen som bur på barnet sin folkeregistrerte adresse som blir brukt til å fastsetje inntekt.
Vedlegg

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Rådmann
Leder:Hilde Aartun Haraldseide
Telefon:53758020
Kontaktpersonar
Dagfinn Garnes Johnsen (Pedagogisk rådgjevar)
Telefon: 53758125
Mobil:
Telefaks:
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-01-22 11:30