bullet-1585077-1276x357

SKYTEBANAR - BRANNFARE

På grunn av svært lite nedbør den siste tida er skogbrannfaren nå meget stor dei fleste plassar

På bakgrunn av dette har brannsjefen i Etne og Vindafjord beslutta at det nedlegges forbod om aktivitet på skytebanane i Etne og Vindafjord.

Forbodet gjeld all aktivitet på skytebanane som kan medføre gnist-brann.

Forbodet vert gjort gjeldande umiddelbart og gjeld inntil forbodet vert oppheva.  
Forbodet er heimla i «Forskrift om brannforebygging § 3».

Tips ein ven  Skriv ut