Skrive

Søknad og kontaktinformasjon

                   Kontaktinformasjon                   

Opningstid: 9-15
Telefon: Pleie og omsorg 53 75 81 40
Telefon: Helse 53 75 80 00
E-post: post@etne.kommune.no
Besøksadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Skjema

 

Søknadskjema

Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester PDF document ODT document

Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester for spesialisthelsetenesten PDF document ODT document

Send til Etne kommune, v/Pleie og omsorg Sjoarvegen 2, 5590 Etne.

 

Rettleiing

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om helse og – omsorgstenester eller du kan be andre hjelpe deg om du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegne må vedkommande ha fullmakt.

 

Sakshandsaming

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal handsama saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

 

Tips ein ven  Skriv ut