Mowi utviding

Søknad om utviding av anlegg for oppdrett av settefisk – Fjæra, Etne kommune

Mowi ASA søkjer om løyve til utviding av anlegg for oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet 12073 Fjæra i Etne kommune.

Mowi ASA søkjer om auka utsleppsløyve frå dagens 1325 tonn til ein årleg produksjon på 4600 tonn produsert biomasse etter forureiningslova, ei vurdering av ei slik utviding etter matlova, samt handsaming av løyve etter akvakulturlova. Anlegget skal utvidast ved at det vert bygd ei ny postsmoltavdeling på anleggsområdet like aust for dagens anlegg. Omsøkt areal er i detaljreguleringsplan avsett til akvakulturføremål.

Konsesjonshandsaminga vert føreteke av Vestland Fylkeskommune, Næringsavdelinga. Kommunen er uttaleinstans etter plan- og bygningslova, til konsesjonssaka.

Eventuelle merknadar eller innspel til søknaden skal sendast skriftleg til post@etne.kommune.no, innan 28. januar 2021.

Spørsmål kan rettast til Mowi ASA ved Arne Staveland, tlf. 21562300 eller til Etne kommune, utvikling, tlf. 53758221. 
 

Mowi ASA -Søknad om utviding av anlegg for oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet 12073 Fjæra i Etne kommune del 1. (297081).pdf

3248 Søknadsdokumentasjon utvidelse MOWI avd Fjæra (297206).pdf

Saksgangen i søknader er akvakulturlova (298513).pdf

1. Overordnet oversikt over internkontrollsystemet med innholdsfortegnelse (297250).pdf

1792 KU Marine forhold i Fjæra (297204).pdf

2994, Resipientundersøkelse ved settefiskanlegget Fjæra 2019 (297205).pdf

Beredskapsplan rømming - Fjæra (297251).pdf

Beredskapsplan sjukdom og massedød - Fjæra (297252).pdf

Følgebrev, søknad Fjæra 2020 (297243).pdf

Kvittering_Fiskeridirektoratet_28.10.20 (297245).pdf

Mowi ASA -Søknad om utviding av anlegg for oppdrett av settefisk av laks og aure på lokalitet 12073 Fjæra i Etne kommune del 2. (297203).pdf

NVE si vurdering av Mowi ASA avd Fjæra sin søknad om bruk av ferskvatn i eit utvida resirkuleringsanlegg i Fjæra, Etne kommune i Vestland (297249).pdf

Oversiktskart 50000 (297246).pdf

Rømmingøvelse FV 2020 - Fjæra (297255).pdf

Risikovurdering Fjæra 2020 - Fiskehelse (297253).pdf

Risikovurdering Fjæra 2020 - Ytre miljø (297254).pdf

Settefiskanlegg Fjæra detalj inntak og utslipp (297248).pdf

Settefiskanlegg Fjæra oversikt inntak og utslipp (297247).pdf

Sjekkliste etter rømmingsøvelse - Fjæra (297202).pdf

Utfylt søknadsskjema, søknad Fjæra (297244).pdf

VLFK brev sektorstyresmakter 21.12.2020 (297083).pdf

Tips ein ven  Skriv ut