Du er her: Heim Tenester A-Å

Tannhelseteneste

Oppdatert: 06.01.2016 13:47
Generelt
Omtale

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringar tilbod om behandling til 25 % av offentlege takstar.

Målgruppe

Den offentlege tannhelsetenesta skal gje eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til desse prioriterte gruppene:

  • Born og ungdom frå fødselen til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  • Flyktningar og asylsøkarar på statlege mottak
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedteke å prioritere

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukarar under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Samarbeidspartnarar

 Kontaktpersonar:

Tannpleiar Åse Iren Hermannsen

Tannklinikken Etne: 53 75 62 82

aasher@post.hfk.no

Regelverk

Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.Lover
Folketrygdloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Tannhelsetjenesteloven

Forskrifter
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Fell du inn under ei av dei prioriterte gruppene, treng du ikkje søkje om tenesta. Fylkeskommunen skal vere oppsøkjande. Gje melding dersom du eller borna dine ikkje blir følgde opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukarrettslova. Ta kontakt med Nav Trygd for stønad til tannbehandling i samband med sjukdom.

Klagemulighet

Om du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til det organet som fylkeskommunen avgjer. Går avgjerda deg imot eller klagen avvist, kan du klage til Fylkesmannen.

Andre opplysningar
Dato oppdatert
2016-01-06 13:47