Krisesenter_Vest

TAUSHET TAR LIV

Ei norsk undersøking syner at mellom 56 500 og 76 000 heimebuande personar har vore utsett for vald eller overgrep etter at dei fylde 65 år.

Valdsutsette eldre kontaktar i liten grad tenesteapparatet for hjelp.
Vald og overgrep i den eldre delen av befolkningen er framleis eit usynlig samfunnsproblem. Saman med Krisesenter Vest IKS, inviterer Taushet tar liv-kampanjen (Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet) til felles innsats for å førebygga dødelig vald og vald i nære relasjonar, i den eldre befolkningen.

Invitasjon finn du her.  Invitasjon til Haugesund krisesenter (355 KB)    FRIST FOR PÅMELDING ER 5.DESEMBER

Det er trong for ein stor ekstra innsats med planarbeid, tiltak og ikkje minst sikring av at tiltaka blir gjennomført for å nå ut til eldre. Arrangementet vert opna av statssekretær Anne Bramo (Frp), Helse- og omsorgsdepartementet. Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud presenterer årets kampanje.

Vi samlast for kunnskap og diskusjon.
Britt Helen Aasbø
Daglig leder
Krisesenter vest IKS

Tips ein ven  Skriv ut