Du er her: Heim Tenester A-Å

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bompengar - privat veg
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bustad - bygging av ny
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmiddel
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak (mindre) på eigedom som det er bygt på frå før

D
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Den kulturelle skulesekken
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G
Gjeldsrådgjeving
Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenester i heimen
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I
Incestsenter
Individuell plan og koordinator
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Innsynsrett i offentlege dokument
Institusjon - avlastingsopphald
Institusjon - korttidsopphald
Institusjon - langtidsopphald
Institusjon - rehabiliteringsopphald
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt næringsfond
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kreftkoordinator
Krisesenter
Kulturminner - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturminner- tillatelse til inngrep
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram - NAV
Kvardagsrehabilitering
Kystkultur - tilskott

L
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legevakt
Leirskileopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matombering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels husvære
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskulen
Oskespreiing

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
PP-tenesta
Praktisk bistand- opplæring
Praktisk bistand- personleg hjelp
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Salsløyve alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkeløyve alkohol
Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve
Skogfond
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsle
Spelemidlar til idrettsannlegg
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesialundervisning i grunnskulen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg

T
Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tiltakspakke Demens
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vegvedlikehald

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott