Du er her: Heim Tenester A-Å

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barn og unge som pårørande
Barnehageplass
Besøksheim/Å vere besøksheim
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bustad - bygging av ny
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmiddel
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak (mindre) på eigedom som det er bygt på frå før

D
Den kulturelle skulesekken
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Friskliv, læring og mestringstilbod
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G
Gjeldsrådgjeving
Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimeundervisning
Helsestasjon - Skulehelseteneste
Helsetenester i heimen
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Hjelpemiddelformidling
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta
Høyrselskontaktar

I
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarforslag
Innsynsrett i offentlege dokument
Institusjon - avlastingsopphald
Institusjon - korttidsopphald
Institusjon - langtidsopphald
Institusjon - rehabiliteringsopphald
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal planlegging - medverknad
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Konsulent for funksjonshemma
Koordinerande eining
Kreftkoordinator
Krisesenter
Kulturminner - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturminner- tillatelse til inngrep
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram - NAV
Kvardagsrehabilitering
Kystkultur - tilskott

L
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legevakt
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matombering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels husvære
Miljøarbeidstenesta
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskulen
Oskespreiing

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
PP-tenesta
Praktisk bistand- opplæring
Praktisk bistand- personleg hjelp
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykisk helse og rus tenester
Publisering av saksdokument på Internett

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Salsløyve alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Serveringsløyve
Sjølvbyggjar
Skjenkeløyve alkohol
Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve
Skogfond
Skulefritidsordning (SFO)
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsle
Smiso-senter for incest og seksuelle overgrep
Spelemidlar til idrettsannlegg
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesialundervisning i grunnskulen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støtte til pårørande
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg

T
Tannhelseteneste
Tiltakspakke Demens
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Utsleppsløyve

V
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vegvedlikehald

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott