Beite med kyr

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2016

Søknadsfrist er 1. oktober 2016. 

I prosjekt der arbeidsfristen er gått ut har kommunen høve til å trekkje SMIL-midlane attende og nytte dei til andre prosjekt i inneverande år. Etne kommune har etter å ha trekt inn midlar frå ikkje fullførte prosjekt

om lag  100 000 kroner til utdeling til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  Søknadsfrist er 1. oktober 2016.

 

Døme på tiltak:

Beiterydding, gjerde i samband med beite/kulturmark, restaurering steingard, tilgjenge/oppleving, ivaretaking kulturminne/kulturmiljø, leplanting, styvingstre, andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygningar, planlegging.

 

For meir informasjon og hjelp til søknad, kontakt kommunen på telefonnummer 53 75 80 00, eller e-postadresse firmapost@etne.kommune.no»

 

Tips ein ven  Skriv ut