Tilskotsordningar

Kommunalt driftstilskot til lag og organisasjonar 

Tilskot til drift av ideelle lokale og interkommunale lag og organisasjonar som driv eller vil starta kulturverksemd i kommunen.

 

Fond kraftkontrakten

Primært blir det gitt støtte til prosjekt, tiltak og aktivitetar av eingongskarakter, men også investeringar i varige driftsmidlar. Støtte kan gjevast i form av både lån og direkte tilskot, og gjeld for Etne El-lag sitt tidlegare konsesjonsområde (Etnebygda med Stordalen og Kyrping).

 

Den kulturelle spaserstokken 

Tilskot til arrangement eller prosjekt med profesjonell kunst- og kulturformidling for eldre i kommunen.

 

Den kulturelle skulesekken

Satsingsfelt som har som mål å gi elevar i skulen eit profesjonelt kulturtilbod. Programmet blir fastlagt av den enkelte skulen i hovudsak som eit samarbeid med Kultur i fylket og kommunen innafor økonomiske rammer.
Kulturaktørar kan ta kontakt for å presentera idear om lokale opplegg som passar under målsetjinga for tilskotsordninga.

 

Spelemidlar 

Tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg i kommunen.

 

Andre tilskotsordningar

Det finst eit mangfald av private, fylkeskommunale og statlege tilskots- og sponsorordningar til ulike kulturformål. Vedlegget gir ein peikepinn. VIKTIG: Kontroller gjeldande reglar og fristar for ordningar de vurderer å søkja! Skjemaet er ikkje 100% oppdatert til ei kvar tid. Tips oss gjerne om ordningar som manglar (eller har gått ut).

Lokale og regionale støtteordningar.pdf
Fylkeskommunale og nasjonale ordningar.pdf

For spørsmål og rettleiing ta kontakt med Kulturkontoret:
Morten Odéen morten.odeen@etne.kommune.no tlf 53 75 81 24
Liv-Kari Bødtker liv.kar.bodtker@etne.kommune.no tlf 53 75 81 28

Tips ein ven  Skriv ut