Du er her: Heim Tenester A-Å

Tiltakspakke Demens

Oppdatert: 01.09.2020 10:32
Generelt
Omtale

Tiltakspakke demens er ein modell som inneber ei strukturert , fagleg og individuelt tilpassa oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande. Målet er at personar med demens skal få bu lengst mogleg i eigen heim, og at pasient og pårørande skal oppleva tryggleik og støtte. Modellen byggjer på prinsippa for personsentrert omsorg.

Tiltakspakke Demens er ei kommunal teneste som inneber at :

  •  Personar med demens får tildelt ein kooordinator / primærkontakt
  •  Koordinatoren gjennomfører faste heimebesøk . Disse besøka kjem i tillegg til eventuell anna oppfølging frå heimebaserte tenester.
  •  Pårørande blir invitert til å delta på oppfølgingsbesøka.
  •  På første heimebesøk kartlegg ein pasientens livshistorie ,samt dagens funksjonsnivå og eventuelt behov for hjelpemiddel i heimen.
  •  Ved kvart oppfølgingsbesøk gjennomgår ein ei sjekkliste for å kartlegge eventuelle endringar i pasientens helsetilstand og demensforløp.

Pasientens fastlege blir i etterkant informert om helsetilstand via elektronisk melding i kommunens elektroniske journalsystem.

Hensikt

Hensikta med tiltakspakke for demens er å kunne følgje med på pasientens demensutvikling, for å kunna tilby og sette inn riktig hjelp til rett tid. Ved regelmessige besøk i heimen vil ein få kartelegge behova til både pasient og til pårørande. Oppfølgingsbesøka er ein gang kvar månad og har ein varighet på omlag 1,5 t

Målgruppe

Heimebuande personar som har fått ein demensdiagnose. Pasienten kan ha kome i kontakt med Demenskoordinator via henvisning frå fastlegen om demensutgreiing eller bli henvist via fastlege/ spesialisthelsetenesta i etterkant av diagnose. Pasienten kan også sjølv ta kontakt med demenskoordinator for å søke om Tiltakspakke demens.

Kriterium/vilkår

Tiltakspakke for demens er ei teneste for dei som har fått ein demensdiagose og som bur i eigen bustad. Tenesta gjeld fram til pasienten ikkje lenger kan bu i eigen heim.

 

Regelverk

Sjå tenestestandar helsetenester i heimen


Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Sjå tenestestandard helsetenester i heimen

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknaden sendes til

Etne Kommune, v/pleie og omsorg,

Sjoarvegen 2,

5590 Etne

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Pleie og omsorg
Leder:Halleland, Doreen
Kontaktpersonar
Anita Gravelsæter (Avdelingsleiar Heimetenesta)
Telefon: 53758158
Mobil: 90879584
Telefaks:
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2020-09-01 10:32