Du er her: Heim Tenester A-Å

Tryggingsalarm

Oppdatert: 01.09.2020 10:31
Generelt
Omtale

Tryggingsalarm tildeles for å gje deg tryggleik i eigen bustad og bidra til at du kan bu lengst mogleg i eigen heim.

Det finnes ulike sensorar ein kan tilknytte tryggingsalarmen og andre omsorgsteknologiske hjelpemidlar som kan bidra til å tryggje og ivareta individuelle behov i eigen heim.

Det kan ta mellom 30 og 45 min før heimetenesta kan vera hjå deg. Dette avhenger av køyretid og kor raskt ein får avslutta pågåande oppgåve på forsvarleg måte.

Treng du akutt medisinsk hjelp ring 113.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemma og andre som kan kjenne seg utrygge ved å bu aleine.

Kriterium/vilkår
  • Redusert bevegelse med fare for fall.
  • Einslige vert prioritert.
  • Oppleva tryggleik ved å ha alarm.
Pris for tenesten

Det vert tatt eigenandel for tryggingsalarm og anna omsorgssteknologi, sjå vedlagt taksthefte.

 

 


Taksthefte
Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen
Regelverk

Tryggingsalarm er ikkje ei lovpålagd teneste, men kan ytast dersom du treng hjelp som gir rett til tenesta etter helse- og omsorgstenestelova. Sjå helse- og omsorgstenestelova § 3-2.Lover
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om tryggingsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt. 

Skjema
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknaden sendes til

Etne Kommune, v/ pleie og omsorg,

Sjoarvegen 2,

5590 Etne

Sakshandsaming

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

 

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Pleie og omsorg
Leder:Halleland, Doreen
Kontaktpersonar
Anita Gravelsæter (Avdelingsleiar Heimetenesta)
Telefon: 53758158
Mobil: 90879584
Telefaks:
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2020-09-01 10:31