Ungdata

Ungdata

Ungdommen i Etne er meir nøgde med foreldra sine enn ungdommen på landsbasis!

Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy som gir eit breitt bilete av korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. Denne rapporten presenterer hovudresultata frå ungdataundersøkinga som blei gjennomført blant ungdomsskuleelevar i Etne kommune våren 2019.

Rapporten tek føre seg 23 tema og gjev eit bilete av ungdomstida i starten av tenåra. Innanfor kvart tema blir det opplyst kva gutar og jenter har svart på spørsmåla, og om det er forskjellar mellom ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultata i rapporten er oppgjevne i prosent.

Her kan du sjå resultata:

Etne 2019 - Kjønn (US).ppt

Etne 2019 - Klassetrinn (US).ppt

Etne 2019 - Nøkkeltallsrapport (US).pdf

Etne 2019 - Svarfordeling (US).ppt

Etne 2019 - Trend (US).pdf

Tips ein ven  Skriv ut