Etne_oversikt planområde

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Gjerde næringsområde II i Etne kommune

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan, på gnr. 9, bnr. 1 m.fl. i Etne sentrum, iht. oppstartsmøte med Etne kommune den 5. mars 2013.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt nærings- og forretningsområde sørøst for Etne senter. Området omfatter den delen som i kommunedelplanen for Etnesjøen er vist som K1. Området er ikke tidligere detaljregulert, utenom deler av området langs E 134 som inngår i detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Etne sentrum og kryss til fylkesveg 36 ved Mo/Steine (er ute på høring med frist 2.4.2013).
Adkomsten til planområdet på K1 vil bli fra eksisterende adkomst ved E134, adkomsten til Etne senter i sørøst. Det vurderes også en ytterligere adkomst fra E134 til planområdet lenger øst.  
Avgrensning av planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet grenser til Etne senter i sørøst og ligger langs E134, europavegen inngår i planområdet.
Planarbeidet utføres på vegne av Coop Haugaland SA og Felleskjøpet Rogaland. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg og Sissel Hovland (tlf. 56 86 51 14 / 52 86 51 08).
Eventuelle merknader/uttalelser til dette sendes til:
Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund
Eller epost: pso@norconsult.no / sahov@norconsult.no
Innen 29. april 2013
Tips ein ven  Skriv ut