Halvfjordingen

Varsel om oppstart av endring av eksisterande reguleringsplan for Halvfjordingen, Rullestad

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal AS som plankonsulent på vegne av tiltakshavar Etne Sparebank skal utarbeide forslag til endring av detaljregulering for campingplassen på Rullestad i Etne kommune.

Området er i eksisterande plan regulert til campingplass, rasteplass, landbruksareal mm. I arealdelen til kommuneplanen er området sett av til framtidig byggjeområde for næring. Eigedomen består for det meste i del av 102/3 og 102/3/1. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for campingplass og eksisterande opparbeidde anlegg i området.

Flyfoto A3.pdf
Gjeldende føresegner.pdf
Gjeldende plankart.pdf
Oversiktskart.pdf
Planinitiativ med vedlegg.pdf
Referat oppstart camping Rullestad 22.06.2018.pdf
Varslingskart.pdf

 

Planområdet er på ca. 42 daa, og ligg mellom E134 og elva/vatnet.

 

Hovudføremålet med endringa av planen er å regulere campingplass i området som i eksisterande plan er avsett som landbruksområde. Planen vil elles verte oppdatert i samsvar med dagens situasjon og føresegner vil endrast tilsvarande.

 

Området er av Etne kommune vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing (KU), då området er avsett til føremålet i overordna plan, og området inngår i eksisterande plan.

 

Sjå oversiktskart, kart som syner planområdet, gjeldande plankart og føresegner, referat frå oppstartmøte og planinitiativ.

 

For nærare informasjon kan du kontakta Omega Areal AS, tlf 975 40 000.

 

Eventuelle merknader eller innspel til oppstart av planarbeidet kan sendast til

Omega Areal as, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no  - innan 15.08.2018.

 

Etter at meldingsfristen er ute vil sjølve planforslaget verte utarbeidd og innsendt til kommunen. Etter første gongs handsaming vert planen utlagt til offentleg ettersyn. Det vil då vere høve til å komma med eventuelle innspel, merknader og motsegn mot planforslaget før endeleg handsaming av planen.

 

Tips ein ven  Skriv ut