Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for bustadfelt på Osnes gnr. 14 bnr. 1

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-3 og § 12-8 blir det varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr.14, bnr.1 for Osnes i Etne kommune.
Tips ein ven  Skriv ut