Du er her: Heim Tenester A-Å

Vassforsyning - drikkevatn

Oppdatert: 23.05.2017 09:27
Generelt
Omtale

Kommunen leverer vatn gjennom det kommunale leidningsnettet til dei bustadene og bygga som er knytte til nettet. Eventuelle krav til slik tilknyting blir normalt avgjort gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggjeløyve. I område utan kommunal vassforsyning må det bli etablert ei eiga ordning for vassforsyning. Kommunen kan ikkje gje byggjeløyve utan at vass- og avløpsløysinga er tilfredsstillande.

Kommunen skal varsle forbrukarane om planlagde driftsavbrot og forhold som påverkar drikkevasskvaliteten, til dømes spyling av leidningsnettet. Sjå annonsar i pressa osb. Kommunen kan gje restriksjonar for å bruke vatn når det er vassmangel. Dersom naudssituasjonar gjer det nødvendig å gjere unntak frå krava til kvalitet, vil du bli informert om situasjonen og om kor lenge den mellombelse vassforsyninga vil vare. Dersom du meiner at kommunen ikkje leverer vatn i samsvar med krava i mellom anna drikkevassforskrifta, kan du reklamere etter forbrukarkjøpslova.
 

Målgruppe

Kriterium/vilkår

Drikkevatnet som kommunen leverer, skal vere hygienisk forsvarleg, klart og utan dominerande lukt, smak eller farge. Det skal ikkje innehalde stoff som kan føre til helseskade i vanleg bruk. Avvik i vasskvaliteten som kjem av forhold i det interne leidningsnettet hos ein forbrukar, er normalt ikkje eit kommunalt ansvar. Større mengder brannvatn, til dømes til sprinklaranlegg, vil ikkje nødvendigvis kunne bli levert gjennom dette leidningsnettet, men sikrast på annen måte.

Regelverk
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Drift og vedlikehald
Leder:Kristin Hagland
Kontaktpersonar
Axel Kruger (Rådgiver)
Telefon:
Mobil:
Telefaks:
Epost: axel.kruger@etne.kommune.no
Øyvind Jacobsen (Servicearbeider)
Telefon:
Mobil: 90103451
Telefaks:
Epost: oyvind.jacobsen@etne.kommune.no
Eirik Molland (Driftsoperatør)
Telefon: 53758241
Mobil: 97492366
Telefaks:
Epost: eirik.molland@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-05-23 09:27