Etnesjøen torg- og kaiområde er med i Nyskapande aktivitetsanlegg

Onsdag førre veke fekk eining for Utvikling gladnyheita: Etne kommune er på ny med i Vestland fylke sitt prosjekt for Nyskapande aktivitetsanlegg.

Teikning over aktivitetsområdet  - Klikk for stort bilde

Gjennom prosjektet skal fylket syte for å stimulere til utvikling av lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Prosjektområde skal vere nyskapande i funksjon, organisering og aktivitetar. Etter fleire søkjerundar er altså Etne kommune peika ut til å vere med, og får gjennom fylket arkitektbistand til å revitalisere gamle Etnesjøen med auka bruk, aktivitet og møteplassar. Oppstart av prosjektet skjer like over nyttår.

Dette skriv Vestland fylke om Nyskapande aktivitetsanlegg:

Prosjektet Nyskapande aktivitetsanlegg tek utgangspunkt i lokalmiljøa sine behov innan idrett og fysisk aktivitet, basert på medverknad, eit breitt kunnskapsgrunnlag og berekraftige løysingar. Anlegga skal bygge på arkitektur av høg standard og bli naturlege samlingsstadar i lokalsamfunnet.


Link til Vestland fylkeskommune si nettside om dette. Fyrst på framsida syner førre prosjekt der Etne var med: Skakkeringen