Planvedtak: Endring av detaljregulering for Skålnes-Hagavik, gnr./bnr. 137/9 m.fl. i Skånevik

Kommunestyre har i sak 059/24 i møte 11.06.2024 endeleg godkjent endring av detaljregulering for Skålnes-Hagavik, planid 202202 etter §12-12 i plan- og bygningslova.

Planen på ca. 47 daa legg til rette for utvikling og vidare fortetting av Skålnes-Hagavik, med bustader og fritidsbustadar gjennom justering av tilkomstveg, plassering av tomter og erstatte campingområdet med friområde.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan klagast på jf. plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9 samt  forvaltningslova kap. VI. Eventuelle klager skal leverast skriftleg til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no
Klage må sendast innan 18.07.2024.

Sjå sak 059/24 her