Vasslekkasje på hovudvassleidning i Etne sentrum er reparert

Vatnet kan vera misfarga brunt/gult når det kjem tilbake. Skyl då godt ut på eigen kaldvasskran, fortrinnsvis på lågaste punktet i bustaden. Reingjer siler om naudsynt.

Ta kontakt med vakttelefon om ting ikkje fungera:
Tlf: 948 77 289