Skuleskyss

Bur du over ein viss avstand frå skulen eller har du ein særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, har du rett til skuleskyss. Har du nedsett funksjonsevne eller er mellombels skadd eller sjuk, har du òg rett til skyss til og frå skulefritidsordninga (SFO).

Målgruppe

  • Elevar i grunnskule, vidaregåande skule og privatskule
  • Elevar med funksjonshemming 
  • Elevar som er mellombels skadde eller sjuke

Kriterium/vilkår

Avstanden mellom skule og heim må overstige

  • 2 km for 1. årstrinn i grunnskulen
  • 3 km for 2. årstrinn i grunnskulen
  • 4 km for 3. til 10. årstrinn i grunnskulen
  • 6 km for vidaregåande skule

Avstanden blir målt frå dør til dør og langs kortaste farbare vegen eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskulen og har ein spesielt farleg eller vanskeleg skuleveg, har du rett til fri skuleskyss uavhengig av kor stor avstanden er. Dette gjeld også om du er funksjonshemma eller mellombels skadd eller sjuk.

Går du på privatskule, har du rett til skuleskyss berre innanfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bur.

Regelverk

Fylkeskommunen/kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Sjå òg friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Lovar

Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

Søknaden sendast til

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjer om du har rett til skuleskyss. Dette gjeld likevel ikkje om du er elev i grunnskulen og har ein spesielt farleg eller vanskeleg veg. Då er det kommunen som har ansvaret og som avgjer om du har rett til skyss.

Sakshandsamingstid

Fylkeskommunen/kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemoglegheit

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir avgjerda ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen (for elevar i grunnskulen) og klagenemnda i fylkeskommunen (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Ansvarlig eining

Avdeling: Oppvekst og kultur

Leder: Mona Rasmussen Sævik

Telefon: 53 75 80 27

Kontaktinformasjon

Dagfinn Garnes-Johnsen
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 75 81 25