Bompengar - privat veg

Omtale

Kommunen kan gje samtykke til at eigarar av privat veg kan krevje inn bompengar for å bruke vegen. Kommunen fastset storleiken på avgifta og kan gje vilkår for bruken av bompengane. Kommunen fastset òg om det skal krevjast tilleggsavgift når bompengane ikkje blir betalte, og storleiken på tilleggsavgifta.

Kriterium/vilkår

  • Kommunen vurderer om det er rimeleg å krevje bompengar og ser det opp mot
  • omfanget av ferdselen
  • slitasjen
  • kostnadene ved vedlikehald
  • storleiken på bompengebeløpet

Alternativet er at utanforståande ikkje får lov til å bruke vegen. Det blir skilt mellom dei brukarane som nyttar privatvegen for tilkomst til eigedommane sine, og dei som er på besøk eller ikkje har fast tilknytting til vegen.

Regelverk

Sjå spesielt veglova § 56.

Lovar

Forvaltningsloven
Veglova

Praktiske opplysninger

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Søknad om samtykke til å krevje bompengar av utanforståande blir fremja av vegeigaren eller veglaget, det vil seie dei som eig vegen og held han i stand. Kommunen kan gje rettleiing.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til kommunens eige klagenemnd, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon

Ansvarleg eining
Avdeling: Utvikling
Leiar: Eileen Selland

Kontaktpersonar

Erik Kvalheim (Rådgjevar)
Telefon: 53758221
Epost: erik.kvalheim@etne.kommune.no

Kontaktinformasjon

Erik Kvalheim
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 75 82 21