Reklameskilt langs vegen

Omtale

Du må søkje om å få setje opp reklameskilt ved vegen av omsyn til trafikktryggleiken. Det kan vere informasjon om næringsverksemd, eit produkt eller eit lokalt arrangement. Gjenstandane kan vere alt frå skilt til transparentar, flagg, ballongar, lys, osb. Uansett avstand frå vegen må du søkje dersom skiltet er retta mot trafikken eller er synleg for vegfarande. Kommunen gir løyve for ein avgrensa periode. Skilt på laus fot som blir plasserte på fortau, i køyrebana eller på vegkanten, er forbode. Dersom du set opp skilt utan løyve, og kommunen må fjerne det, må du betale det det kostar. Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernast, men kan la vere å gjere det dersom det hastar med å fjerne skiltet.

Målgruppe

  • Næringsdrivande
  • Organisasjonar
  • Privatpersonar

Kriterium/vilkår

Du treng ikkje søkje dersom du skal setje opp

  • namneskilt eller reklame for eiga verksemd og som er plassert på sjølve bygningen der verksemda blir driven, såframt det ikkje påverkar trafikktryggleiken
  • skilt i kryss med privat veg, slik som adresseskilt eller "Køyr langsamt, born leikar"

Regelverk

Se veglova §§ 33 og 57, vegtrafikkloven § 5 og plan- og bygningsloven § 30-3.

Lovar

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Veglova
Vegtrafikkloven

Praktiske opplysninger

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Kommunen kan gje deg meir informasjon om kva det kan gjevast løyve for, kva som ikkje er tillate, og kva du kan gjere utan å søkje om løyve.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig eining

Avdeling: Utvikling
Leiar: Eileen Selland

Kontaktinformasjon

Kathrine Tungesvik Matre
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 35
Monika Sævareid
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 39