Spelemidlar

Tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg i kommunen.

Spelemidlar er overskotet frå dei ulike spela Norsk Tipping er ansvarleg for, til dømes Lotto, Flax, Joker og Keno. Nesten halvparten av overskotet går til idrettsformål, det meste til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunane.

Kven kan søkja om spelemidlar?

Kommunar, fylkeskommunar, idrettslag, andelslag, burettslag/velforeiningar, aksjeselskap, stiftingar og liknande.

Kva kan det søkjast om tilskot til?

Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg som er opne for allmenn aktivitet og ikkje underlagt kommersielle interesser.

Kor mykje kan du søkja om?

For ordinære idrettsanlegg og friluftslivsanlegg er hovudregelen at du kan søkja om tilskot for inntil ein tredjedel av anlegget sin godkjende kostnad inkl. mva. opp til ei maksgrense.

For nærmiljøanlegg (opne utandørsanlegg uorganisert aktivitet), kan du søkja om tilskot for inntil halvparten av godkjend kostnad inkl. mva., men maks kr 300 000 per anlegg/element.

For kulturbygg kan du søkja om inntil 1/3 av godkjende kostnader for bygget. For søkjarar som har krav på refusjon av mva, skal tilskotsandelen på 1/3 reknast ut frå kostnader utan mva.

Søknadsfrist

Månadsskiftet oktober/november kvart år. (Sjå utlysing i Grannar). Prosjekt som ønskjer søkja om spelemidlar, må kontakta Kulturkontoret i god tid for å få nye tiltak registrerte og eventuelt prioriterte.
2023: Frist 1. november

Slik søkjer du

Du søkjer via Anleggsregisteret.no 
Søknaden går til kommunen der anlegget ligg. Kommunen gjer ei intern prioritering av søknadane, før desse blir sende vidare til fylkeskommunen innan fristen 15. januar kvart år. Fylkeskommunen fordeler spelemidlar, etter oppdrag frå staten.

Du får meir informasjon på Anleggsregisteret.no. Kultureininga kan gje råd og rettleiing for utforming av søknaden.

Forskot på spelemidlane

For tilskot til idrettsanlegg er det i Vestland fylke om lag fire års ventetid på utbetaling av spelemidlane til godkjende søknader. Etne kommune oppretta difor i 2019 eit fond for forskottering av spelemidlar. Sjå vedtaket i Kommunestyret for meir informasjon. Forskottering av spelemidlar (PDF, 109 kB)
Søknadsfrist 1. september kvart år