Kultur

KORT FORTALT

Tilbod og oppgåver innan kultureininga:

  • Kulturskulen
  • Biblioteket
  • Den norske kyrkja
  • Andre kulturformål etter kulturlova

Kulturskulen skal gi tilbod til alle; born, unge og vaksne der ein kan få opplæring innafor ulike kunst og kulturuttrykk gjennom individuell- og gruppeopplæring. Undervisninga vert og lagt til rette for utøving og framsyning for publikum gjennom ulike arrangement og utstillingar.(Kulturlova)

Biblioteket fremjar opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon for alle. (Lov om folkebibliotek) Biblioteket er ein møteplass med arrangement og utstillingar. Tenesta er retta mot barn, ungdom, vaksne, eldre og offentleg tenesteyting og næringsliv gjennom bl a samarbeid med barnehagar, skular, vdg skule, omsorgstenesta, lag og foreiningar.

Den norske kyrkja/Fellesrådet sitt tilbod gjeld alle innbyggjarar i Etne prestegjeld.
Den/det tek i vare administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna og utarbeidar mål og planar for den kyrkjelege verksemda i Etne kommune, fremjar samarbeid mellom sokneråda og tar vare på sokna sine interesser i høve til kommunen (kyrkjelova §14)., samt forvaltar kyrkjegardar og bygg i samsvar med gjeldande lover og vedtekter (Gravferdslova § 3).

Andre kulturformål etter kulturlova er det kommunen si oppgåve å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Kommunen skal syte for at kulturlivet har føreseielege utviklingskår og skal arbeide for å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet, m.a. gjennom økonomiske støtteordningar. Kommunen skal også verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarven vår.

Kultursektoren
Avdeling Kontaktperson Telefon
Kultur Mariann Sydnes, leiar 53 75 81 24
Liv Kari Bødtker, kulturkonsulent 53 75 81 28
Kulturskule Torbjørn Tveita Reiso, kulturskuleleiar 977 92 685
Bibliotek Signe Ytrøy, bibliotekleiar 53 75 80 85
  Ingeborg Sørheim 53 57 80 84
  Mona Ingvild Svendsby, avdelingsleiar Skånevik 53 75 85 34

Gjeldande tilskotsordningar for frivillige lag og organisasjonar

Kontaktinformasjon

Mariann Sydnes
Leiar
E-post
Telefon 53 75 81 24
Liv Kari Bødtker
Konsulent
E-post
Telefon 53 75 81 28
Torbjørn Tveita Reiso
Leiar kulturskulen
E-post
Telefon 97 79 26 85