Sjå politiske møte på nett

KORT FORTALT

  • Møta i kommunestyre, formannskap, driftsutval og forvaltningsutval vert nå overført på nett
  • Følg kommande og tidlegare sendingar på
    etne.kommunetv.no
  • Øvrige politiske møte vert ikkje overført, men er opne for publikum

Sjå møteplan

Opptak av møta ligg tilgjengeleg på www.etne.kommunetv.no i 2 år etter møtedato.

Møta kan fritt leggjast inn i andre nettløysingar og lastast ned.

Vilkår for bruk

  • Ved vidareformidling av direkte video eller opptak frå møta må det informerast om at Etne kommune er rettshavar
  • Det er ikkje tillate å utnytte sendingane eller opptaka kommersielt
  • Opptak av kommunale møte kan ikkje nyttast i reklamesamanheng