Ordførar

KORT FORTALT

Klikk for stort bilde

  

Ordføraren si veke 25, 2021
Ordføraren si veke 25, 2021
Måndag 21.05.21 Tysdag 22.06.21 Onsdag 23.06.21 Torsdag 24.06.21 Fredag 25.06.21
09.00-10.00 Møte med kommunedirektør Heile dagen: Dugnad Camp Hjørnås 09.00-10.00 KS-webinar private barnehager 09.00-10.00 Bærekraftig reisemål Visit Sunnhordland 10.00-12.00 Generalforsamling Tomteselskap
13.00-15.00 Generalforsamling ASVO 14.00-15.00 Ordførarmøte Vestland 13.20-14.30 Fast kommunemøte - Koronasituasjonen 11.30-14.00 Forhandslingsmøte Tysse småbåthavn
17.00-18.00 Webinar
18.00-19.00 SØK., Skånevik

 

§ 9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

 1. 1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

  I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer.
   
 2. Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

  Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.
   
 3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
   
 4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.
   
 5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.