Ordførar

KORT FORTALT

 

 

  

Ordføraren si veke 23 - 2023

Ordføraren si veke 23 - 2023
Måndag 05.06.23 Tysdag 06.06.23 Onsdag 07.06.23 Torsdag 08.06.23 Fredag 09.06.23
09.00-10.00 Fast møte kommunedirektør 08.00-08.30 Morgonmøte 08.15-08.45 Onsdagsmøte 10.00-12.00 Møte i Sunnhordlandsrådet, Etne 09.00-13.00 Felles rådsmøte med Hauglandet og Sunnhordlandsrådet, Tysvær
08.00-11.00 Onsdagsmøte: Vindafjord, Etne, Fikse, Medvind - MCE Etne 08.45-10.45 Besøk 10. klasse, Skånevik Skule 11.00- ut dagen Styremøte SKL 15.00-19.00 Regionrådsmøte for Haugalandet og Sunnhordlandsrådet, Tysvær 13.00-15.30 Styringsgruppemøte Haugalandspakken, Tysvær
12.000-14.00 Besøk 10. klasse, Enge skule 11.00-13.00 Etnesjøen torg- og kaiområde 19.30-21.30 Felles middag for regionråda Haugalandet og Sunnhordland, Aksdal
18.00-21.00 Programmøte 14.30-15.30 Møte grunnforhandling
17.30-19.30 GF SØK
21.00-22.00 Sigbjørn Rafdal minnefond

 

§ 9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

 1. 1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

  I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer.
   
 2. Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

  Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.
   
 3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
   
 4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.
   
 5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.