Ordførar

KORT FORTALT

Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim - Klikk for stort bilde

 

  

Ordføraren si veke 21 - 2024

Ordføraren si veke 21 - 2024
Måndag 20.05.24 Tysdag 21.05.24 Onsdag 22.05.24 Torsdag 23.05.24 Fredag 24.05.24
2. pinsedag 08.00-08.45 Tirsdagsmøte, Hordaland Sp 10.00-11.00 Eigarmøte KLP, digitalt Heile dagen: NæringsGIV 2024, Olalia 08.25-09.25 Besøk i 10. klasse Skånevik skule
09.00-10.00 Møte med kommunedirektør 12.00-15.00 Parnarskapsmøte i Helsefellesskapet i Helse Fonna
10.00-11.00 Allmøte 16.30-19.00 Fylkesmøte for LVK kommunar i Vestland, teams
11.00-12.00 Invest i Sunnhordland
12.00-13.00 Elevar frå Enge skule
14.30-21.00 Møte i Nominasjonsnemnda, Øystese

 

§ 9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

 1. 1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

  I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer.
   
 2. Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

  Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.
   
 3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
   
 4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.
   
 5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.