Ordførar

KORT FORTALT

 

  

Ordføraren si veke 49- 2023

Ordføraren si veke 49- 2023
Måndag 04.12.23 Tysdag 05.12..23 Onsdag 06.12.23 Torsdag 07.12.23 Fredag 08.12.23
09.00-10.00 Møte med kommunedirektør 08.00-08.45 Tysdagsmøte, Hordaland SP 10.00-15.30 Synfaring Mosnes 09.00 - 0945 Samspelsmøte vedk. E134 Bakka Solheim 09.00-14.00 Fellesmøte Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet
13.00-15.00 Dialogmøte Etne kommune - SKL 09.00-10.00 Ekstraordinært sameigemøte Skakke SA 10.00-12.00 Kommunalt beredskapsråd 14.00-14.30 Representantskapsmøte Haugaland Vekst IKS
13.00-16.00 Ekstra formannskapsmøte 13.00-17.00 Møte i Sunnhordlandsrådet

 

§ 9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

 1. 1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

  I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer.
   
 2. Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører. 

  Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.
   
 3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
   
 4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.
   
 5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.