Detaljregulering for Fv. 548 Skånevik - Flesjo

Planvedtak
Kommunestyret har i sak 015/21 i møte 04.05.2021 endeleg godkjend detaljregulering for Fv. 548 Skånevik - Flesjo planid 201604 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på 206 da, og er regulert til vegareal, anna vegareal, gangveg, LNF, bustad samt bygg og anleggsområde.

Her er lenker til:

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan påklagast i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 17.06.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.