Skulefritidsordning (SFO)

 

SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. 

Søknadsfrist kvart år er 1. mars.

Hovudaktiviteten er i første rekkje leik ute og inne, lesing, spel, samtalar og spontane aktivitetar.

Ein kan søkja heile året, men kvart år vil det vera ein frist 1. mars med omsyn til eit hovudopptak ved skulestart i august. Born som har fått plass, har plassen til dei går ut av 4. klasse dersom han ikkje vert sagt opp. 
Søknad om endra opphaldstid har også søknadsfrist 1. mars.

Kontaktinformasjon

Dagfinn Garnes-Johnsen
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 75 81 25