Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Feiarvesenet skal føre register over skorsteinar og eldstader. Fritak for feiing gjeld for pipeløp som ikkje er i bruk. Alle eldstader må vere fråkopla. Dersom pipeløpet blir tatt i bruk igjen, pliktar eigar å melde frå til feiarvesenet. 

Grunnlag for fritak er at fyringsanlegget er tilfredsstillande sikra mot bruk ved å fysisk skilje den varmeproduserande eininga (eldstaden) frå røykkanalen (skorsteinen). Det gis fritak dersom:

  • Bygget ikkje har røykkanal.
  • Det ikkje er eldstad tilknytt røykkanal.

Midlertidig bruk som fritidseigedom, oppussing eller sal, gir ikkje grunnlag for fritak.

Dersom fyringsanlegget blir tatt i bruk etter fritak, er det eigars plikt å melde frå til brannvesenet. Brannvesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikkje er i bruk.

Fritak gjeld frå den dato søknaden blir innvilga. Om feiing og eller tilsyn for inneverande år allereie er utført, gjeld fritaket først frå neste år.

Kontaktinformasjon

Astrid Vestbø
Leiar
E-post
Mobil 97 01 41 65