Privat avløp

Dersom du skal legga inn vatn eller installera vasstoalett i huset eller fritidsbustaden, og ikkje kan knytast til kommunalt avløp, må du søka om utsleppsløyve for avløpsvatn. Avløpsvatn er avløp frå vasstoalett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvatn). Gråvatn er avløp frå kjøkken, bad og vaskerom.

Ingen kan setta i gang nye utslepp eller auka utslepp vesentleg utan at løyve er gitt i medhald av forureiningsforskrifta §12-5. Eigar av avløpsanlegget er ansvarleg for drift og vedlikehald.

Ta kontakt med ein røyrleggar som vil stå som ansvarleg for planlegginga og utføringa av avløpsanlegget.

Slik søker du

Søknad med alle nødvendige opplysningar og vedlegg sendes til post@etne.kommune.no

Partar og andre som kan bli særleg berørt av saka skal varslast om innhaldet i søknaden. Kopi av nabovarsel skal sendast inn saman med søknaden.

Søknad om utslepp av avløpsvatn

Etne kommune_Rettleiing søknad om utslepp av avløpsvatn_nynorsk.pdf (PDF, 420 kB)

Etne kommune_Utsleppssøknad_nynorsk.doc   (PDF, 90 kB)

Etne kommune_Vedlegg A_Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig_nynorsk.doc   (PDF, 57 kB)

Etne kommune_Vedlegg C_Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg_nynorsk.doc   (PDF, 96 kB)

Etne kommune_Vedlegg D_Kartvedlegg til utsleppssøknad - Kva bør ein oppgi på kartet_nynorsk.doc   (PDF, 268 kB)

Etne kommune_Vedlegg F_Oversikt over berørte interesser_nynorsk.doc   (PDF, 55 kB)

Søknader blir behandla fortløpande. Komplett søknad om utsleppsløyve som er i samsvar med krav i forskrifta kap.12 skal avgjerast av kommunen innan 6 veker. Gebyr for behandling av søknad er i henhold til kommunen sitt gebyrregulativ for tenester etter plan- og bygningslova.

Ta kontakt med rådgjevar byggjesak om du har spørsmål om utsleppsløyve m.m.

Slamtømming

HIM IKS har ansvar for slamtømming i HIM-kommunane. Kommunane gir utsleppsløyve og har tilsynsansvaret for anlegga. Det er HIM som krev inn slamgebyr.
Meir om slamrenovasjon på HIM sine nettsider

Kontaktinformasjon

Monika Sævareid
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 39
Kathrine Tungesvik Matre
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 35