Vegvedlikehald

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av omtrent 80 km kommunale vegar. Vegnettet varierer frå enkle grusvegar til asfalterte vegar med belysning og fortau.

Oppgåvene er blant anna:

  • Dagleg drift og stell av vegane, som til dømes lapping av asfalt, eller fylling grus, vedlikehald av ferister
  • Stell av grøfter og sandfang som forebyggjande arbeid for å unngå større skader på vegnettet.
  • Vegoppmerking og skilting
  • Oppfølging tilstand av bruer og kaiar etter utført tilstandskontroll.
  • Utarbeiding/medverknad av forskjellige rammeavtaler som til dømes vintervedlikehald, kosting av vegnettet, kantslått, asfaltentreprise
  • Handsaming av graveløyver i kommunal veg
  • Planlegging nyasfaltering

Oppgåver i regi av driftseininga men utført av eksterne

Oppgåver som er vidareført til andre

Vegbelysning. Spørsmål vedrørande dette rettast til Haugeland Kraft

Eigar av innkøyringa til eigedommen er ansvarleg til å sørge for at krav om siktsone er ivareteke.

Vi anbefaler at vegvesenet si rettleiing blir fulgt: Klipp hekker og busker | Statens vegvesen


Lovar
Forurensningsloven
Veglova

Kontaktinformasjon

Ansvarlig eining

Avdeling: Drift og vedlikehald
Leiar: Kristin Hagland