Kommunedelplan 2011-2023, arealdelen

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon

PLANVEDTAK
Kommunestyret har i sak 056/12 i møte 26.06.2012 endeleg godkjend kommunedelplan for Etnesjøen 2011 – 2023, arealdelen, etter § 11-15 i plan- og bygningslova.

Planen fastset framtidig arealbruk innafor planområdet Etnesjøen. Kommunestyret sitt vedtak inneber at kommuneplanen har fått rettsverknad frå 26.06.2012 i samsvar med § 11-6 i PBL.

Planen består av plankart, juridisk bindande føresegner, planskildring, konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse, og ulike temakart. Her er lenker til:
Plankart (PDF, 5 MB)
Føresegner (PDF, 328 kB)
Planskildring (PDF, 3 MB)
Konsekvensutgreiing og ROS-analyse (PDF, 3 MB)
Vedtak (Møtebok) (PDF, 52 kB)
Merknadshandsaming (PDF, 135 kB)

Temakart
Kjerneområde-landbruk (PDF, 301 kB)
Naturtypar (PDF, 278 kB)
Skredkart (PDF, 293 kB)
Støysonekart (PDF, 2 MB)
Tilgjengelighetskart (PDF, 725 kB)
Barnetråkk (PDF, 279 kB)
E134 (PDF, 2 MB)
Viltområder (PDF, 290 kB)

Planframlegget er òg å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 21.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan etter plan- og bygningslova § 11-15, tredje ledd, ikkje påklagast.

Plan og bygningslova § 15-1 har føresegner om innløysing og krav om erstatning:

§ 15-1. Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i kommuneplanens arealdel angitt som areal til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder, fornyelsesområder eller til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder, og eiendommen innen fire år ikke blir regulert eller angitt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretatt, hvis båndleggingen medfører at eiendommen ikke lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren samme krav når bebyggelsen er fjernet, jf. § 15-1.
For meir informasjon sjå link: Kapittel 15. Innløsning og erstatning

Eventuelle krav må leverast skriftleg til Etne kommune.