Kunngjering – namnesak 2023/101 Staurskorsstølen/Staurskarstølen/ Staurskar

I samband med adressering i Etne kommune har Kartverket teke opp namnesak for stadnamnet Staurskorsstølen/Staurskarstølen/Staurskar.

Fjellområdet rundt Staurskar, med lita raud hytte - Klikk for stort bilde
Fjellområdet rundt Staurskar - Klikk for stort bilde
Fjellområdet rundt Staurskar - Klikk for stort bilde
Raud hytte og utedo på Staurskar - Klikk for stort bilde

Saka vert teken opp for å få avklart rett skrivemåte for offentleg bruk.
Statens kartverk sender med dette saka på lokal høyring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnamna tek me avleidde namn med i saka, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.
Det går fram av den vedlagde lista kva for namn som er med i saka.
For fleire opplysningar om namna, sjå innsynsløysinga vår for SSR.

Lokal høyring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av m.a. naturnamn, nedervde gards- og bruksnamn, stølsnamn og statlege anlegg. Før me gjer vedtak, har kommunen rett til å uttala seg. Eigarar og festarar har rett til å uttala seg om gardsnamn og bruksnamn, og lokale organisasjonar har rett til å uttala seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknyting til.
Etter lova skal skrivemåten fastsetjast med utgangspunkt i den nedervde, lokale uttalen av namnet. Difor bed me om at alle som uttalar seg, opplyser kva som er den lokale dialektuttalen. Dersom namnet vert uttalt på ulike måtar, bed me om å få opplyst dei forskjellige uttaleformene.

Normeringsprinsipp 

I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedervde, lokale uttalen, skal ein som hovudregel fylgja gjeldande rettskrivingsprinsipp ved normering av stadnamn, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn. Skrivemåten skal vera praktisk og ikkje skyggja for meiningsinnhaldet i namnet. I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det meir detaljerte føresegner om korleis stadnamn skal normerast.
Skrivemåten av primærnamnet vil normalt vera retningsgjevande for skrivemåten av det same namnet i andre funksjonar, t.d. for adressenamn som er like eller avleidde av namnet, jf. § 4 tredje ledd i lova. Kommunen må difor setja på vent ev. pågåande saker som gjeld adressenamn og adressetilleggsnamn, der dei same namna inngår, til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnamnet. Kommunen må ta omsyn til den vedtekne skrivemåten av primærnamnet når dei skal gjera vedtak.

Eventuelle merknader sendast Etne kommune innan 1. juni 2024
Merk innspel med sak nr. 23/867 
Språkrådet vil så gje endeleg tilråding til Kartverket. Kvar av partane (inkl. kommunen) har to månader på seg til å gje høyringssvar frå dei får brevet.
For opplysningar om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For namnefaglege spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.

Løpe

nr.

Oppslagsnr.NamnNamneobjektMerknad
1731519Staurskorsstølen/ Staurskarstølen/ StaurskarSeter/stølVert Staurskar òg nytta som namn på sjølve skardet aust for stølen?
2523729Staurskartjørn/ StaurskartjørnaTjørn 
3246522Staurskorsnibbene/ StaurskarnibbeneÅs