Følgjekort

KORT FORTALT

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år.

Samarbeidspartnarar

Offentlege og private arrangørar av arrangement og nokre hotell og transportselskap.

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

Lovar

Forvaltningslova

Praktiske opplysninger

Vedlegg

Passfoto

Sakshandsaming

Vi innhentar eventuelt fråsegn om ditt behov for følgje frå lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten i kommunen. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket.

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Service og fellestenester
E-post
Telefon 53 75 80 00

Opningstid
Måndag til fredag 09.00-15.00

Post- og besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne