Forureining, avfall og gjenvinning

Kommunane har plikter i høve til den lokale forureiningssituasjonen. Der finst beredskapsplan for akutt forureining, som trer i kraft ved større uhell og ulykker.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon

Når det gjeld lokal forureining og forsøpling, har vi tidvis einskildsaker som treng oppfølging. Der finst lovar og reglar for alle typar avfall og utslepp, for offentlege og private verksemder, industri og landbruk. Felles for oss alle gjeld at forureining og forsøpling er ulovleg utan særskilt løyve.

Ei mengde føresegner om spesialavfall, olje og kjemikaliar, avløps- og spylevatn, brenning av avfall, internkontroll, leverings- og meldeplikt, m.m. er vedteke for å skydde menneske og miljø. Innan landbruket finn vi reglar for t.d. plantevernmidlar, husdyrgjødsel og silopressaft. (Link til sentrale føresegner).

Ved sidan av tilrettelegging av avløps- og slamordningar, er mykje av kommunen sitt arbeid med Forurensingsloven knytt til renovasjon og kildesortering.

Kommunane på indre Haugalandet samarbeider gjennom Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM)

På Haugaland Interkommunale Miljøverk sine sider om Renovasjon er nemnt kva for tilbod som finst for ulike grupper. Spørsmål om ordningane, påmelding for heimekompostering, o.l. kan gjerast til HIM.

Linkar:

Klima- og miljødepartementet. Forureining

Miljøstatus i Norge

Miljødirektoratet:

Grønt Punkt Norge

Norsk Gjenvinning

Statistisk sentralbyrå - Avfall (mengder, typer, m.m.)