Folkehelseoversikt for Etne kommune 2020

Folkehelsa er folkesetnaden sin helsetilstand og korleis denne fordeler seg i kommunen. 

Etne kommune har etter Lov om folkehelsearbeid § 5 utarbeid ein oversikt over helsetilstanden til folkesetnaden i kommunen. Oversikta skal vera grunnlag for vidare arbeid med planstrategien og anna planarbeid i kommunen.

Folkehelseoversikta skal informera folkesetnaden og gjera prioriteringar av tiltak enklare for politikarar. Sentrale tema er til dømes om lokalsamfunn har miljørelaterte- eller livsstilssjukdommar. Dette er sjukdommar som gjerne kan førebyggjast ved at ein syner folkehelsetilstanden slik den er. Jamt viktig med å finna problem er å finna ut kvar kommunen gjer det bra, slik at ein kan halda fram med eventuelt godt arbeid.

 

Folkehelseoversikt for Etne kommune (PDF, 3 MB)

 

Ytterlegare informasjon:

Lov om folkehelse

Folkehelse hjå Fylkeskommunen

 

Har de spørsmål utover dette?

Ta kontakt med Kristine Ebne på e-post kristine.ebne@etne.kommune.no 
eller tlf: 53 75 82 29